องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูลติดต่อ
การประเมินคุณธรรมฯ ITA
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
แผนป้องกันการทุจริต
แผนงานและงบประมาณ
ข้อมูลสำหรับประชาชน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 34.236.191.0
คุณเข้าชมลำดับที่ 5,459,141

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แผนพัฒนาตำบล
ร้องเรียนการทุจริต


  หน้าแรก     หน่วยตรวจสอบภายใน 

หน่วยตรวจสอบภายใน
หน่วยตรวจสอบภายใน  

บทบาทและหน้าที่
          สำนักงานตรวจสอบภายใน มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการให้ความเชื่อมั่น โดยการสอบทานปฏิบัติงานรายงานผลการตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะตลอดจนแนวทางการปรับปรุง แก้ไข แก่ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร และติดตามผลการ ตรวจสอบเพื่อให้การปรับปรุง แก้ไข เป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งให้คำปรึกษากับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานตรวจสอบภายใน
          1. การจัดทำแผนการตรวจสอบ และปฏิบัติงานตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit)  ตรวจสอบการดำเนินงาน (Operational Audit) ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance Audit) ตรวจสอบพิเศษ (Special Audit) ตรวจสอบการบริหาร (Management Audit) ตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information System Audit) และการตรวจติดตามผลการตรวจสอบ 
          2. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตราฐานและคู่มือ/แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในของกรมบัญชีกลาง หรือมาตรฐานสากล
          3. การสอบทานและประเมินความเหมาะสมและเพียงพอของกระบวนการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน เพื่อพัฒนากลไก เครื่องมือ และวิธีที่ช่วยส่งเสริมความมีประสิทธิผลของกระบวนการดังกล่าว
          4. การพัฒนางานตรวจสอบภายใน (Internal Auditing) ให้เป็นมาตรฐานในระดับที่ได้รับการยอมรับในแวดวงวิชาชีพ รวมถึงพัฒนาการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีขององค์กร
          5. สรุปวิเคราะห์ผลการตรวจสอบและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบเป็นรายไตรมาศและรายปีให้ผู้บริหารทราบและพิจารณา
          6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย โดยการแบ่งงานภายในส่วนราชการ ดังนี้

          ส่วนตรวจสอบภายใน 1  มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit) โดยครอบคลุมถึงการดูแลป้องกันทรัพย์สินและการวิเคราะห์ประเมินความเพียงพอของระบบงานต่าง ๆ การตรวจสอบการดำเนินงาน (Operation Audit) เกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนและโครงการและหรือแผนกลยุทธ์ รวมทั้งตรวจสอบเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงาน การตรวจสอบการบริหารงาน (Management Audit) ด้านต่าง ๆ ขององค์กร การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance Audit) การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information System Audit) พิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของระบบงานและข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งครอบคลุมทุกงานที่นำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงาน และการตรวจสอบพิเศษ (Special Audit) กรณีที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหารหรือกรณีที่มีการทุจริตหรือการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริตหรือผิดกฎหมายหรือกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบเกิดขึ้น ติดตามประเมินผล รวมทั้งเร่งรัดการปรับปรุงการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในของหน่วยงานให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะ ให้คำปรึกษากับหน่วยงานเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการควบคุม กำกับดูแลและการปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย โดยรับผิดชอบกลุ่มงานตรวจสอบการบริหารการคลังและการพาณิชย์ กลุ่มงานตรวจสอบการสาธารณสุข กลุ่มงานตรวจสอบการสาธารณูปโภคและป้องกันภัย และกลุ่มงานตรวจสอบสังคมและสิ่งแวดล้อม

          ส่วนตรวจสอบภายใน 2  มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับส่วนตรวจสอบภายใน 1 โดยรับผิดชอบกลุ่มงานตรวจสอบการศึกษา กลุ่มงานตรวจสอบสำนักงานเขต และกลุ่มงานตรวจสอบพิเศษ

          ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่ งานคลังและงบประมาณ งานการพัสดุ งานการประชุม งานดำเนินการฝึกอบรมต่าง ๆ งานแผนงาน ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและประเมินผลการปฏิบัติราชการ งานควบคุมดูแลสถานที่และยานพาหนะของสำนักงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

          กลุ่มงานพัฒนางานตรวจสอบภายใน  มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานประเภทต่าง ๆ เพื่อเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานคร การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน การกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในแก่หน่วยรับตรวจและผู้ที่สนใจ พร้อมสร้างเครือข่ายทางวิชาชีพ ปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อศึกษา วิจัย และพัฒนาวิธีการตรวจสอบให้ทันสมัยและมีความก้าวหน้า รวมถึงตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยประเมินทั้งการควบคุมโปรแกรมประยุกต์ (Application Control) และการควบคุมทั่วไป (General Control) สอบทานและประเมินความมีประสิทธิภาพของกระบวนการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั้งในระดับหน่วยงานและกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนากลไก เครื่องมือ และวิธีการที่ช่วยส่งเสริมความมีประสิทธิผลของกระบวนการดังกล่าว สอบทานและประเมินความมีประสิทธิภาพของทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร (BMA Risk Register) ประสานงานงานและจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับกรุงเทพมหานคร (Risk Management Committee) พัฒนากระบวนการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน การกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน พัฒนางานตรวจสอบภายในให้เป็นมาตรฐานสากล พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รวมถึงการบำรุงรักษาระบบงานและควบคุมดูแลศูนย์ข้อมูลของสำนักงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

สาส์นจากนายกฯ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง
นายวรากร พุฒิพงศ์พยอม
บริการ
การให้บริการ
แบบสอบถาม
กฏหมายและระเบียบของกิจการสภา
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2567
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 2829 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 28 พฤษภาคม 2567
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
รวมลิงค์ต่างๆ
กฎหมายน่ารู้
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง
อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0-4448-5047   Fax : 0-4448-5047
Email : samphaniang@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.