องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูลติดต่อ
การประเมินคุณธรรมฯ ITA
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
แผนป้องกันการทุจริต
แผนงานและงบประมาณ
ข้อมูลสำหรับประชาชน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 34.236.191.0
คุณเข้าชมลำดับที่ 5,459,410

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แผนพัฒนาตำบล
ร้องเรียนการทุจริต


  หน้าแรก     กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

กองการศึกษา

กองศึกษามีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของานการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและวิชาการ งานการเงิน งานการพัสดุ และงานโรงเรียน ดังนี้

งานการเจ้าหน้าที่

มีหน้าที่เกี่ยวกับงานการเจ้าหน้าที่ของส่วนหรือฝ่ายดังนี้

  1. งานวางแผน บุคลากรทางการศึกษา
  2. งานสำรวจความต้องการและปัญหาทางการศึกษา
  3. งานจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติทางการศึกษา
  4. งานวิจัยทางการศึกษา
  5. งานพัฒนาหลักสูตร
  6. งานให้บริหารทางการศึกษาทั่วไปด้วยการนิเทศ ให้คำปรึกษาแนะปัญหาทางวิชาการ
  7. งานเขียนเอกสาร ตำรา ผลิตอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน
  8. งานค้นคว้าทดลอง และเผยแพร่เทคนิค วิทยาการแผนใหม่ทางการศึกษา
  9. งานประชุมอบรมสัมมนา ประสานงาน และให้บริการทางด้านวิชาการ
  10. งานการวัดผล ประเมินผลทางการศึกษา
  11. งานส่งเสริมสุขภาพ และควบคุมมาตรฐานทางการศึกษา
  12. งานประสานงานการดำเนินงานด้านวิชาการกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
  13. งานประสานงานกับสถานศึกษา ผู้ปกครอง และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
  14. การจัดทำรายงานการศึกษาและสถิติข้อมูลต่างๆ
  15. งานตรวจสอบสถานที่ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
  16. งานการสำรวจรวบรวมข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการศึกษานอกโรงเรียน
  17. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  18. งานเกี่ยวกับเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
  19. งานประสานงานในการดำเนินงานทางการศึกษากับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
  20. งานจัดทำรายงานการศึกษา หรือวัดผลการศึกษาและสถิติของชั้นเรียน
  21. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานการเงิน

มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินและบัญชีถือจ่าย เงินเดือนครู และงานในกอง หรือฝ่ายการศึกษาดังต่อไปนี้

 1. งานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี เช่น วางฏีกา เตรียมการเบิกจ่ายเงินและสิ่งแทนตัวเงิน การตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่ายเงินทุกประเภท ทั้งในและนอกงบประมาณรวมถึงการลงบัญชี ทำรายงาน การบัญชี
 2. งานรวบรวมรายละเอียดและดำเนินงานเกี่ยวกับการงบประมาณของกองหรือฝ่าย เช่น การรวบรวมข้อมูลต่างๆในการจัดทำงบประมาณของกองหรือฝ่าย เช่นการรวบรวมข้อมูลต่างๆในการจัดทำงบประมาณ การทำหนังสือชี้แจงโต้ตอบด้านงบประมาณ การพิจารณจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
 3. งานการบริหารและควบคุมงบประมาณของกองหรือฝ่าย
 4. งานเกี่ยวกับการทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครู
สาส์นจากนายกฯ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง
นายวรากร พุฒิพงศ์พยอม
บริการ
การให้บริการ
แบบสอบถาม
กฏหมายและระเบียบของกิจการสภา
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2567
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 2829 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 28 พฤษภาคม 2567
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
รวมลิงค์ต่างๆ
กฎหมายน่ารู้
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง
อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0-4448-5047   Fax : 0-4448-5047
Email : samphaniang@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.