องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูลติดต่อ
การประเมินคุณธรรมฯ ITA
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
แผนป้องกันการทุจริต
แผนงานและงบประมาณ
ข้อมูลสำหรับประชาชน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.236.191.0
คุณเข้าชมลำดับที่ 5,459,202

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แผนพัฒนาตำบล
ร้องเรียนการทุจริต


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
ข้อมูลติดต่อ
การประเมินคุณธรรมฯ ITA
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ปี 2564
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ปี 2563
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ข้อมูลทั่วไป
ประชากร
การบริการพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
งานศูนย์เด็กเล็ก
ทะเบียนประวัติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
โครงสร้างการบริหาร
กองคลัง
สำนักปลัด
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ทำเนียบสภา
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
แผนป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
แผนงานและงบประมาณ
แผนดำเนินงาน
ข้อบัญญัติ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานผลการดำเนินงาน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลสำหรับประชาชน
อำนาจหน้าที่ของ อบต
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
แบบสำรวจความคิดเห็น
แผนพัฒนาตำบล
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา
ร้องเรียนการทุจริต
เมนูทางขวา
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมารตฐานทางจริยธรรม
มาตรการประหยัดพลังงาน
หนังสือเชิญประชุมสภา อบต.สำพะเนียง
รายงานการประชุมสภา อบต.สำพะเนียง
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาบุคลากร
การขับเคลื่อนจริยธรรม
แบบรายงานการสำรวจความพึงพอใจ
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2562
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ.2542
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาฯ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑
จัดการสิทธิสมาชิก
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การจำนอง
การจำนำ
การซื้อขาย
การขายฝาก
การเช่าทรัพย์
การเช่าซื้อ
การละเมิด
กรมส่งเสริมการปกครอง
จังหวัดนครราชสีมา
โคราช CEO
ชมรมคนเทศบาล
ชมรมปลัดโคราช
ชมรมนิติกร
ท้องถิ่นโคราช
สาส์นจากนายกฯ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง
นายวรากร พุฒิพงศ์พยอม
บริการ
การให้บริการ
แบบสอบถาม
กฏหมายและระเบียบของกิจการสภา
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2567
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 2829 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 28 พฤษภาคม 2567
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
รวมลิงค์ต่างๆ
กฎหมายน่ารู้
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง
อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0-4448-5047   Fax : 0-4448-5047
Email : samphaniang@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.